Es poden incloure fotografies o dibuixos d’altres autors als articles o altres publicacions o a les mateixes aules?

La reproducció de fotografies o dibuixos és un dret exclusiu dels respectius autors, motiu pel qual no es pot fer sense la seva autorització o bé emparats pels casos previstos per la Llei de propietat intel·lectual.

Així mateix, si l’obra que es vol emprar s’ha adquirit mitjançant un contracte o llicència d’ús, caldrà llegir-ne les clàusules per a comprovar si el proveïdor permet fer-ne l’ús desitjat.

Paral·lelament, les obres que són de domini públic també es poden fer servir sense demanar autorització. Tenen aquesta consideració les obres els drets d’explotació de les quals s’han extingit i que, per tant, poden ser emprades lliurement per qualsevol persona sempre que se’n respecti l’autoria i la integritat.

També es poden fer servir imatges sota una llicència Creative Commons sense demanar autorització a l’autor sempre que es limiti als usos que permeti la llicència. Això sí: cal tenir en compte que per a incloure-les a l’aula virtual sense haver de demanar-ne autorització, la llicència haurà de permetre’n usos comercials.

Es poden trobar imatges en domini públic o sota llicències Creative Commons que permetin usos comercials a diversos llocs web, com ara Flickr: The Commons, al cercador de Creative Commons i a la cerca avançada de Google imatges filtrant-la per drets d’ús.