Quines obres es poden difondre a l’aula virtual sense autorització de tercers?

No cal l’autorització de tercers per a difondre obres que no són objecte de propietat intel·lectual, es troben en domini públic, entren en algun dels supòsits de les excepcions a la llei o s’han publicat sota llicències de difusió en obert. Les obres que no són objecte de propietat intel·lectual són les següents:

  • Resolucions dels òrgans jurisdiccionals

  • Actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics

  • Disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes

  • Les traduccions oficials dels textos anteriors

Exemple: podem fer servir lliurement el text oficial de la Llei de propietat intel·lectual en la versió oficial del BOE, però haurem de demanar autorització per a usar pàgines extretes del llibre Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, publicat per l’Editorial Tecnos.

Per a evitar possibles males interpretacions i futurs problemes, abans de fer accessible un contingut a l’aula virtual, SEMPRE cal sol·licitar-lo mitjançant l’eina d’atenció de consultes F6, i la Biblioteca s’encarregarà de fer la consulta a l’Assessoria Jurídica en els casos en què sigui necessari.