Factiva-Reuters

Base de dades de premsa i actualitat econòmica que ofereix el text complet de més de 7.500 diaris i publicacions periòdiques, estatals i internacionals. A més de diaris com ara El País, La Vanguardia, The New York Times i Le Monde, inclou les publicacions espanyoles de tema econòmic més importants, com ara Expansión, Cinco Días i Alimarket, entre altres.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Factiva
Proveïdor: 
ProQuest
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès