Cerca de recursos d'aprenentatge

El servei de cerca de recursos d’aprenentatge és un servei a mida de la teva activitat docent: ja sigui per a preparar la docència d’una nova assignatura, redissenyar-ne una d’existent, per a utilitzar-los en una PAC o bé per a incloure’ls com a recursos a les aules.

T'oferim un informe personalitzat, segons la teva necessitat d’informació, que inclourà una selecció de recursos d’aprenentatge: materials propis de la UOC que es fan servir en altres assignatures, recursos disponibles a la Biblioteca (llibres, articles, revistes especialitzades, etc.) i altres fonts d’informació externes (obertes o amb llicències que en permeten un ús docent o bé que caldria valorar-ne l’adquisició).

Com funciona

Empleneu el formulari amb informació detallada sobre la vostra cerca. Especifiqueu per quin motiu la necessiteu, així com algunes paraules clau i la tipologia de recursos.

D’acord amb les vostres necessitats, us oferirem dos tipus d’informes:

  1. Proposta de desenvolupament o de disseny d’una nova assignatura/programa (General): Estat de la qüestió de les principals fonts d’informació (bases de dades i revistes especialitzades) sobre un àmbit temàtic determinat disponibles a la Biblioteca o externament, on són accessibles i quines en són les característiques més destacades.
  2. Configuració dels recursos d’aprenentatge d’una assignatura/programa (Detallat): Informe exhaustiu i a mida de la vostra assignatura/programa, amb una selecció de recursos específics disponibles a la Biblioteca (llibres, articles, notícies de premsa, etc.) i també de recursos externs, ja sigui en obert (institucions i organismes relacionats, informes, llibres blancs, vídeos, etc.) o que requereixin la gestió de drets d’autor. Segons el tipus de necessitat concreta, també es pot tenir en compte la subscripció a altres recursos externs o bé se’n pot plantejar la compra.

Els informes de cerca de recursos d’aprenentatge responen a preguntes com ara:

  • Necessiteu recursos per a dissenyar una nou programa, assignatura o activitat?
  • Quins recursos tenim disponibles a la Biblioteca sobre x tema?
  • Hi ha materials oberts o amb llicència per a ús docent sobre el tema x?
  • Quins autors clau o institucions destacades existeixen sobre el tema x?
  • De quins recursos d’aprenentatge disposem amb vista a obrir un nou programa?